เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชสาธติวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
 
   (ชญ)สาธติวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช               ก้องประกาศความกล้าหาญเกรียงไกล
   เลือดฟ้าขาวผองศักดิ์ศรียิ่งใหญ่                       เราภูมิใจมีศรัทธาสถาบันดี
   (ช)พวกเรามุ่งมั่นพัฒนาตน                             หมั่นฝึกฝนทั้งนักธรรมและบาลี
   มุ่งศึกษาวิชาสามัญให้ดี                                 เพื่อให้มีความสามารถเก่งกาจพอ
   (ญ)โอ้เรามารวมกันทั่วสารทิศ                         ฝากชีวิตเป็นศิษย์หลวงพ่อ
   เราร่วมใจสายใยเกิดก่อ                                  ฝันถักทอด้วยพระธรรมนำชีวี
   (ชญ)พวกเราต้องรักกันรักกันรักกัน(ซ้ำ)              ผูกพันเกื้อกูลกันฉันน้องพี่
   ขัดเกลาความเขลาด้วยความดี                        สามาคคีมีวินัยใจทะนง
   (ญ)ขอองค์พระพุทธชินราช                            ช่วยประสาทพรชัยดั่งประสงค์
   (ช)ให้มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและมั่นคง                       ให้องค์อาจด้วยศีลสามธิปรัญญา
   (ชญ)สถาบันของเราชาว ส ว พ                       แหล่งเกิดก่อทายาทพระศาสนา
   เราสรรค์สร้างคนดีสู่มวลประชา                        มุ่งพัฒนาคุณธรรมล้ำค่าเอย