อัตลักษณ์/คำขวัญ/ปรัชญา
อัตลักษณ์/คำขวัญ/ปรัชญา ฯลฯ
อัตลักษณ์
        ศีล    สมาธิ   ปัญญา
 
คำขวัญโรงเรียน
       พัฒนาตน  ประพฤติดี  เปรี่ยมความรู้  สู่ความเจริญ
 
ปรัชญาโรงเรียน
       อตฺตนา  โจทยตฺตานํ
         (จงเตือนตนด้วยตนเอง)
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
      ดอกกล้วยไม้