กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวีระพงศ์ อยู่ในวงศ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระนพนันท์ นวานนฺโท
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พระปลัดพิพัฒน์พงษ์ ภทฺทวํโส
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายบุญยืน สุขจันทร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายปริวัฒน์ ปกรณ์สกุลชาติ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม