คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพสิษฐ์กร อ่ำเทศ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรศักดิ์รินทร์ อ่องเกษม
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรภานุพงศ์ จันทะ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณรงค์ฤทธิ์ พรมพินิจ
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6